Η παρούσα ιστοσελίδα με όνομα χώρου «www.nc-systems.gr»
(εφεξής καλούμενη ως «Ιστοσελίδα» ή «Ιστότοπος»), ανήκει στο φυσικό πρόσωπο Γεώργιος Κορολής” και το διακριτικό τίτλο «NC-SYSTEMS» , που Εδρευει επι της οδου Ρούσου 12 , Τ.Κ: 18344 με Α.Φ.Μ: 132071936, Δ.Ο.Υ.Μοσχάτου, εφεξής
καλουμένης χάριν συντομίας ως η «Εταιρεία», ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@nc-systems.gr και τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211 4177131.

Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου παρακαλείται να
διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση
των σελίδων/υπηρεσιών του Ιστοτόπου, μόνον εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στο διαδικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει
λάβει γνώση των όρων χρήσης, τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα  και παραιτείται
από κάθε σχετική αξίωση. Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να τροποποιούνται ανά
πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και ως εκ τούτου οι επισκέπτες/χρήστες
καλούνται να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες
όρους χρήσης. Η χρήση Ιστοτόπου μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως
αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, να τροποποιεί
ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που
περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή
το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια.

Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει
ακυρότητα των υπολοίπων.

Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οιουδήποτε δικαιώματός της
του δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.

 

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των
διακριτικών τίτλων, εμπορικών σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων,
κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και
προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του
ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία
τρίτων/συνεργατών της, για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις
δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση,
διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή
δεδομένων σε άλλο υπολογιστή, είτε στο σύνολό της, είτε τμηματικά. Τα ονόματα,
εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και αναφέρονται
στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε τρίτα μέρη αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή
των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί
εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό χώρο δεν παρέχει σε καμία
περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

 

Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή
ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία, που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης της
Ιστοσελίδας ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη
χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και
πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες
παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

Οι τυχόν σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, οδηγούν σε 
ιστοσελίδες που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν
φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή
οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε τέτοια ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε
αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές
του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από
οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους
στην  ηλεκτρονική της σελίδα, μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών, η χρήση
τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/χρήστη και το γεγονός ότι
διαλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή
αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να
επεξεργάζεται τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του
παρόντος δικτυακού τόπου, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την σωστή
λειτουργία και ανάπτυξή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ)
2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέγει τα δεδομένα που ο ίδιος ο
επισκέπτης/χρήστης εισάγει στη Φόρμα Επικοινωνίας, ήτοι το ονοματεπώνυμο, την
ηλεκτρονική του διεύθυνση και το δυνητικό περιεχόμενο του μηνύματος που μας
στέλνει. Τα στοιχεία αυτά θα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που
απαιτείται για την ικανοποίηση του αιτήματος ή την απάντηση στο ερώτημα που μας
θέτει το υποκείμενο. Σε περίπτωση που μέσω της φόρμας επικοινωνίας ο επισκέπτης
στείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το βιογραφικό του σημείωμα, τότε αυτό θα διατηρείται από
την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για χρονικό διάστημα δύο ετών από την παραλαβή του, με σκοπό την
ειδοποίηση του υποψηφίου εργαζομένου εφόσον υπάρξει διαθέσιμη σχετική θέση
εργασίας.

 

Η αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση
της Φόρμας Επικοινωνίας της Ιστοσελίδας μας, συνεπώς κάθε επισκέπτης/χρήστης
μπορεί να εισάγει μόνο δικά του προσωπικά δεδομένα, ενώ σε περίπτωση που
εισάγει προσωπικά δεδομένα τρίτου προσώπου αυτό θα γίνεται μόνο με τη ρητή
συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων και κατόπιν αποδοχής των παρόντων
όρων από το υποκείμενο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα προωθήσει ή γνωστοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα
των χρηστών/επισκεπτών σε οποιονδήποτε τρίτο.

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας έχει τα εξής δικαιώματα
σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα:

Δικαίωμα πρόσβασης – Το δικαίωμα να γνωρίζετε ποια προσωπικά
δεδομένα συλλέγουμε και πώς αυτά επεξεργάζονται,

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών στοιχείων – Το δικαίωμα
επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων στην βάση δεδομένων,

Δικαίωμα στη λήθη και στη διαγραφή όλων των προσωπικών
στοιχείων,

Δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών
δεδομένων,

Δικαίωμα στη φορητότητα, δηλαδή τη μεταφορά των δεδομένων
σας  σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,

Δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα ανάκλησης
συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων,

Το δικαίωμα κατάθεσης προσφυγής στην εποπτεύουσα αρχή. Το
δικαίωμα κατάθεσης παραπόνου εναντίον της Εταιρείας στην Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή όποια άλλη αρχή ορίσει η ελληνική πολιτεία ή
οποιαδήποτε εποπτεύουσα αρχή για τα προσωπικά δεδομένα Κράτους Μέλους ΕΕ.

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα
για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της
επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή,
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής
αθέμιτη επεξεργασία.

 

COOKIES

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη.
Τα cookies είναι μικρά
αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν
γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και
χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες
υπηρεσίες, για λόγους marketing
καθώς και για στατιστικούς λόγους, έτσι ώστε να καθορίζονται οι περιοχές, στις
οποίες οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο χρήστης μπορεί
να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά
περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση
στις υπηρεσίες αυτές.